REISREGLEMENT

Kampeerreizen.

 Artikel 1.

 1. Door of namens het bestuur wordt jaarlijks tenminste één kampeerreis georganiseerd
 2. Elk najaar maakt het bestuur het reisprogramma voor het komende verenigingsjaar bekend.
 3. Voor reizen geldt een minimum deelname van 8 en een maximum deelname van 16 equipes. De reisbegeleiding kan in overleg met de reiscommissie van dit aantal afwijken. Bij te lage inschrijving bepaalt het bestuur of een reis onder auspiciën van de Twentse Caravan Club doorgang vindt. Bij te hoge inschrijving zal, zo nodig en mogelijk, het aantal deelnemers in subgroepen worden verdeeld, die de reis op verschillende tijdstippen in dezelfde richting maken of de reis op hetzelfde tijdstip, in tegengestelde richting maken.
 4. De reiziger(s) zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisbegeleiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is / zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn / hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
  De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de reisbegeleiding van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten.
  Aanvulling hierop is het beleid van de TCC inzake huisdieren. Huisdieren zijn welkom maar hebben geen invloed op de keuze van campings e.d. Ook is de eigenaar van het huisdier zelf verantwoordelijk voor aanmelding en betaling van de kosten op campings. Wanneer het huisdier overlast bezorgt zal het de groep moeten verlaten.
  De reisbegeleiding is verplicht hiervan het bestuur direct na afloop van de reis in kennis te stellen.
 5. Elke deelnemer moet zodanig gezond en valide zijn dat hij / zij (eventueel bijgestaan door eigen partner) in staat is de reis zonder hulp van derden te volbrengen.

Deelname voorwaarden.

 

Artikel 2.

 1. Deelname aan de kampeerreizen staat open voor alle leden. Alleenstaande leden kunnen per kampeerreis een reisgenoot meenemen.
  Het bestuur of de leden kunnen één equipe als introducé op één kampeerreis aanmelden met het doel deze equipe kennis te laten maken met de Twentse Caravan Club. De introductie is eenmalig.

B. Een reisgenoot / introducé heeft geen rechten, die ontleend zijn aan het lidmaatschap van de Twentse Caravan Club. Een reisgenoot / introducé heeft wel toegang tot de bijeenkomsten, die betrekking hebben op de betreffende kampeerreis.

C. De reisgenoot / introducé ’s betalen een bijdrage van € 35.= per persoon als eenmalige kosten van inschrijving aan de vereniging. Dit bedrag gaat naar de verenigingsrekening. ( penningmeester)

D. Deelname aan de kampeerreizen staat open voor caravans en campers. Voor elke equipe geldt dat zij zelf redzaam moeten zijn en dat geen automatisch beroep gedaan kan worden op de medereizigers voor hand- en spandiensten m.b.t. onder andere vervoer.

 

 1. Aanmelding voor een reis dient te geschieden binnen de periode, die het bestuur daarvoor heeft aangegeven. Men dient daarbij gebruik te maken van het daarvoor bestemd aanmeldingsformulier, dat ingevuld en ondertekend aan het secretariaat moet worden gestuurd.
  De spelregels voor aanmelding zijn vastgelegd in het formulier spelregels aanmelding. Als regel zal na de sluiting van de inschrijvingstermijn geen aanmelding meer worden               geaccepteerd, behoudens in het geval waarin duidelijk sprake is van een onmogelijkheid om binnen de termijn in te schrijven.
              
 2. Deelnemers aan een kampeerreis betalen per equipe een inschrijfbedrag
 3. Het inschrijfbedrag voor een kampeerreis wordt door de reisbegeleiding geïnd op een reisrekening van de vereniging.
 4. Het inschrijfbedrag kan door de reisbegeleiding worden gebruikt om voorbereidingskosten van de reis te betalen.
 5. Reiskosten, zoals voor campings en bootovertochten, worden door de reisbegeleiding afgerekend.
  Reiskosten, die voor het begin van de reis al moeten worden betaald, zoals bijvoorbeeld bootovertochten en voorreserveringen op campings, dienen per equipe voor de aanvang van de reis aan de reisbegeleiding te worden overgemaakt.
  De uiterste betalingsdatum en het over te maken bedrag worden door de reisbegeleiding bepaald.
 6. Als deelnemers de reis niet kunnen aanvangen en/of vroegtijdig moeten beëindigen treden de spelregels rondom annulering in werking.
 7. Deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun auto + caravan of camper in uitstekende staat van onderhoud verkeren.
 8. Deelnemers aan kampeerreizen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de aanschaf en bewaring van alle benodigde en geldige reisdocumenten en verzekeringen.
 9. Deelnemers aan kampeerreizen dienen toereikend verzekerd te Zij moeten de polisnummers van de noodzakelijke verzekeringen op de voorzijde van de "WAARSCHUWINGSFORMULIER" enveloppe vermelden.
 10. Deelnemers aan kampeerreizen kunnen geen aanspraak maken op de groepssolidariteit, wanneer tijdens een reis of kamp blijkt dat zij niet voldoen aan het gestelde in de leden 8, 9, 10, en 11 van artikel 2 of wanneer blijkt dat het niveau van de afgesloten verzekering ontoereikend is.

De reisbegeleiding.

 

Artikel 3.

 1. De reisbegeleiding, indien nog niet bekend na sluiting van de inschrijving, wordt door de reiscommissie 
  aangezocht. De reisbegeleiding belegt zo spoedig mogelijk na het in functie treden een kennismaking- en informatie- bijeenkomst met de deelnemers aan de reis.
 1. De reisbegeleiding zal het reisvoorstel na het verwerken van ingewonnen informatie verder uitwerken naar het te maken routeboek.
 1. De reisbegeleiding heeft de mogelijkheid voorstellen te doen voor gezamenlijke uitstapjes, maar is daartoe niet verplicht. De TCC reizen zijn in beginsel basisreizen.
 1. De reisbegeleiding houdt de reiscommissie van de ontwikkelingen op de hoogte en nodigt de reiscommissie uit tot bijwoning van bijeenkomsten met de deelnemers. Omdat de reiscommissie optreedt op verzoek van het bestuur blijft het bestuur verantwoordelijk voor het geheel.
 1. Tenminste 14 dagen voor de aanvang van een reis belegt de reisbegeleiding een laatste bijeenkomst met de deelnemers. Daar worden het routeboek en eventueel andere noodzakelijke bescheiden en documentatie uitgereikt en besproken.
 1. De reisbegeleiding van een reis kan er voor zorgen dat de deelnemers middels een nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de eventuele aanpassingen van de reis.
 1. Indien er gezamenlijke uitstapjes o.i.d. zijn die uit de “kas” betaald worden zullen die deelnemers die niet deelnemen géén recht hebben op restitutie.
 1. Eventuele problemen die zich tijdens een reis voordoen worden in het algemeen door het team van de reisbegeleiding opgelost. Zouden de problemen niet slechts betrekking hebben op reis of kamp, maar duidelijk de belangen van de Twentse Caravan Club raken, dan dient de reisbegeleiding eventueel aanwezige bestuursleden van de situatie en de ontwikkelingen op de hoogte te stellen.
 1. De reisbegeleiding brengt via de reiscommissie schriftelijk rapport uit omtrent het verloop van de reis.
  Dit verslag dient op zakelijke wijze de feiten, zoals die zich voordeden, weer te geven. Bedoeling is, behalve een algemene vastlegging, het bewaren van feitelijke gegevens, die van belang kunnen zijn in het geval dat zich na een reis problemen zouden voordoen in de sfeer van aansprakelijkheid en financiële en / of  geneeskundige schaderegelingen voor de vereniging of individuele leden.
 1. De reisbegeleiding maakt een financieel overzicht en laat dit door een uit de groep gekozen kascontrole-commissie controleren. De reisbegeleider stuurt het financieel verslag aan de reiscommissie en de  penningmeester
 1. De reisbegeleiding dient zoveel mogelijk de belangen van de deelnemers te behartigen.
 1. Door de reisbegeleiding dient het reserveren van campings, veerboten, d. contractueel geregeld en vastgelegd te worden.
 1. Tijdens een reis kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het nodig is het reisplan te wijzigen. In dat geval besluit de reisbegeleiding, zo nodig na overleg met de deelnemers, tot de wijziging.

Het reizen in clubverband.

 

Artikel 4.

 1. Deelnemers moeten zorgen vóór 17.00 uur op de aangegeven camping aanwezig te zijn. Als dat onmogelijk is moet men de reisbegeleiding daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Krijgt een deelnemer gezondheidsproblemen, een ongeluk of panne met de combinatie, dan wordt van alle deelnemers verwacht dat zij bereid zijn om de “deelnemer in moeilijkheden” te helpen. Bij ernstige panne, ongeval of ziekte zullen de andere deelnemers ervoor zorgen dat hulpverlenende instanties zoals artsen, ambulances, politie, garages, wegenwacht, ed. worden gewaarschuwd en zij zullen, zo mogelijk, de combinatie naar een garage of camping vervoeren en personen naar een arts of ziekenhuis brengen.
  De getroffen deelnemer blijft geheel verantwoordelijk voor de eigen combinatie.
 3. Als een getroffen equipe de reis niet volgens plan kan voortzetten doet de reisbegeleiding alles wat tot zijn / haar mogelijkheden behoort, om te voorkomen dat zo'n equipe alleen zou moeten achterblijven.
 4. De reisbegeleiding kan, door omstandigheden gedwongen, na overleg met de deelnemers besluiten om de voortzetting van de reis te onderbreken of zelfs af te gelasten. In dat geval zorgt de reisbegeleiding er vervolgens voor dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen.
 5. Aanmelding voor een reis houdt in dat de reis van begin tot eind wordt meegemaakt. De groep tijdens het verloop van de reis op enig moment verlaten, per auto met of zonder caravan en zich later weer invoegen is alleen bij uitzondering toegestaan en dan alleen met voorkennis van de reisbegeleiding.

Aansprakelijkheid Twentse Caravan Club <  > deelnemers.

  Artikel 5.

Iedere deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn / haar handelen en kan de Twentse Caravan Club nimmer aansprakelijk stellen voor de gevolgen van onjuistheden of voor schade, die ontstaat door het opvolgen van door reisbegeleiding / reiscommissie gegeven aanwijzingen.

Onvoorziene zaken.

 

Artikel 6.

In alle gevallen, waarin dit reisreglement niet voorziet neemt de reisbegeleiding de nodige beslissingen / maatregelen. De reisbegeleiding informeert de reiscommissie daarna zo spoedig mogelijk en maakt van een en ander in haar verslag melding (aanleiding - beslissing - resultaat).