REISREGLEMENT.

Kampeerreizen.

Artikel 1.

 1. Door of namens het bestuur wordt jaarlijks tenminste één kampeerreis georganiseerd.
 2. Elk najaar maakt het bestuur het reisprogramma voor het komende verenigingsjaar bekend.
 3. Voor reizen geldt een minimum deelname van 8 en een maxi­mum deelname van 16 equipes. De reisleiding kan in overleg met de reiscommissie van dit aantal afwijken. Bij te lage inschrijving bepaalt het bestuur of een reis onder auspiciën van de Twentse Caravan Club door­gang vindt. Bij te hoge in­schrijving zal, zo nodig en mogelijk, het aantal deelnemers in subgroepen worden verdeeld, die de reis op verschillende tijd­stippen in dezelfde richting maken of de reis op hetzelfde tijdstip, in tegengestel­de richting maken.
 4. De reiziger(s) zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisleiding ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is /zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn / hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de reisleiding van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. De reisleiding is verplicht hiervan het bestuur direct na afloop van de reis in kennis te stellen.
 5. Elke deelnemer moet zodanig gezond en valide zijn dat hij / zij (eventueel bijgestaan door eigen partner) in staat is de reis zonder hulp van derden te volbrengen.

Deelname voorwaarden.

Artikel 2.

 1. Deelname aan de kampeerreizen  staat open voor alle leden. Alleenstaande leden kunnen per kampeerreis een reisgenoot meenemen. Het bestuur of de leden kunnen één equipe als introducé op één kampeerreis aanmelden met het doel deze equipe kennis te laten maken met de Twentse Caravan Club. De introductie is eenmalig. Een reisgenoot / introducé  heeft geen rechten, die ontleend zijn aan het lidmaatschap van de Twentse Caravan Club. Een reisgenoot / introducé  heeft wel toegang tot de bijeenkomsten, die betrekking hebben op de betreffende kampeerreis. De reisgenoot / introducé ’s betalen een bijdrage van € 30.= per persoon als eenmalige  kosten van inschrijving aan de vereniging. Dit bedrag gaat naar de verenigingsrekening. ( penningmeester)
 2. Aanmelding voor een reis dient te geschieden binnen de periode, die het bestuur daarvoor heeft aangegeven. Men dient daarbij gebruik te maken van het daarvoor bestemd formu­lier, dat ingevuld en ondertekend aan het secretariaat moet worden gestuurd.
 3. Als regel zal na de sluiting van de inschrijvingstermijn geen aanmel­ding meer worden geaccepteerd, behoudens in het geval waarin duidelijk sprake is van een onmogelijkheid om binnen de termijn in te schrijven.
 4. Deelnemers aan een kampeerreis betalen per persoon een inschrijfbedrag.
 5. Het inschrijfbedrag voor een kampeerreis wordt door de reisleiding geïnd op een reisrekening van de vereniging.
 6. Het inschrijfbedrag kan door de reisleiding worden gebruikt om voorbereidingskosten van de reis te betalen.
 7. Reiskosten, zoals voor campings, bootovertochten, excursies, enz. worden door de reisleiding afgerekend. Reiskosten, die voor het begin van de reis al moeten worden betaald, zoals bijvoorbeeld bootovertochten en voorreserveringen op campings, dienen per equipe voor de aanvang van de reis aan de reisleiding te worden overgemaakt. De uiterste betalingsdatum en het over te maken bedrag worden door de reisleiding bepaald.
 8. Als deelnemers door omstandigheden buiten hun schuld van deelna­me aan een kampeerreis, waarvoor zij hadden ingeschre­ven, moeten afzien, zullen zij dat deel van het inschrijfbedrag, dat door de reisleiding van instanties kan worden teruggevorderd, terugontvangen.
 9. Van de deelnemers aan een kampeerreis wordt verwacht dat zij zich in voldoen­de lichamelijke conditie bevinden om de reis te kunnen volbrengen.
 10. Deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun auto+ caravan of camper in uitstekende staat van onderhoud verkeren.
 11. Deelnemers aan kampeerreizen zijn persoonlijk verant­woordelijk voor de aanschaf en bewaring van alle benodigde en geldige reisdocu­menten en verzekeringen.
 12. Deelnemers aan kampeerreizen dienen toereikend verze­kerd te zijn. Zij moeten de polisnummers van de noodzakelijke verzekeringen op de voorzijde van de "WAARSCHUWINGS­FORMULIER" enve­loppe vermelden.
 13. Deelnemers aan kampeerreizen kunnen geen aanspraak maken op de groepssolidariteit, wanneer tijdens een reis of kamp blijkt dat zij niet voldoen aan het gestelde in de leden 9, 10, 11en 12 van artikel 2 of wanneer blijkt dat het niveau van de afgesloten verzekering  ontoereikend is.

De reisleiding.

Artikel 3.

 1. De reisleiding, indien nog niet bekend na sluiting van de inschrijving, wordt door de reiscommissie aangezocht. De reisleiding belegt zo spoedig mogelijk na het in functie treden een kennismaking- en informatie- bijeenkomst met de deelnemers aan de reis.
 2. De reisleiding houdt de reiscommissie van de ontwikkelingen op de hoogte en nodigt de reiscommissie uit tot bijwoning van bijeenkomsten met de deelnemers. Omdat de reiscommissie optreedt op verzoek van het bestuur blijft het bestuur verantwoordelijk voor het geheel.
 3. Tenminste 14 dagen voor de aanvang van een reis belegt de reislei­ding een laatste bijeenkomst met de deelnemers. Daar worden het routeboek en eventueel andere noodzakelijke be­scheiden en docu­mentatie uitgereikt en besproken.
 4. De leiding van een reis zorgt er voor dat de deelnemers tijdig een programma van activiteiten + eventueel noodzakelijke aan­wijzingen ontvangen.
 5. Eventuele problemen die zich tijdens een reis voordoen worden in het algemeen door het team van de reisleiding opgelost. Zouden de problemen niet slechts betrekking hebben op reis of kamp, maar duidelijk de belangen van de Twentse Caravan Club raken, dan dient de reisleiding eventueel aanwezige bestuursleden van de situatie en de ontwikkelingen op de hoogte te stellen.
 6. De reisleiding brengt via de reiscommissie schriftelijk rapport uit omtrent het verloop van de reis. Dit verslag dient op zakelijke wijze de feiten, zoals die zich voor­deden, weer te geven. Bedoeling is, behalve een algemene vastlegging, het bewaren van feitelijke gegevens, die van belang kunnen zijn in het geval dat zich na een reis problemen zouden voordoen in de sfeer van aan­sprakelijkheid en financiële en/of geneeskundige schaderegelingen voor de vereniging of individuele leden. Het financieel overzicht van de reis wordt tevens via de reiscommissie verstrekt.
 7. De reisleiding dient zoveel mogelijk de belangen van de deelne­mers te behartigen.
 8. Door de reisleiding dient het reserveren van campings, veerboten, e.d. contractueel geregeld en vastgelegd te worden.
 9. Tijdens een reis kunnen zich omstandigheden voordoen, waar­door het nodig is het reisplan te wijzigen. In dat geval besluit de reisleiding, zo nodig na overleg met de deelnemers, tot de wijzi­ging.

Het reizen in clubverband.

Artikel 4.

 1. Deelnemers moeten zorgen vóór 17.00 uur op de aangegeven cam­ping aanwezig te zijn. Als dat onmogelijk is moet men de reisleiding daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Krijgt een deelnemer gezondheidsproblemen, een ongeluk of panne met de combinatie, dan wordt van alle deelnemers ver­wacht dat zij bereid zijn om de “deelnemer in moeilijkheden” te helpen. Bij ernstige panne, ongeval of ziekte zullen de andere deelne­mers ervoor zorgen dat hulpverlenende instanties zoals artsen, ambulances, politie, garages, wegenwacht, e.d. worden ge­waarschuwd en zij zullen, zo mogelijk, de combinatie naar een garage of camping vervoeren en personen naar een arts of ziekenhuis brengen. De getroffen deelnemer blijft geheel verantwoordelijk voor de eigen combinatie.
 3. Als een getroffen equipe de reis niet volgens plan kan voortzetten doet de reisleiding alles wat tot zijn/haar mogelijkheden behoort, om te voorkomen dat zo'n equipe alleen zou moeten achterblij­ven.
 4. De reisleiding kan, door omstandigheden gedwongen, na overleg met de deelnemers besluiten om de voortzetting van de reis te onderbre­ken of zelfs aftegelasten. In dat geval zorgt de reisleiding er vervolgens voor dat alle nood­zakelij­ke maatregelen worden genomen.
 5. Aanmelding voor een reis houdt in dat de reis van begin tot eind wordt meegemaakt. De groep tijdens het verloop van de reis op enig mo­ment verlaten, per auto met of zonder caravan en zich later weer invoegen is alleen bij uitzondering toegestaan en dan alleen met voorkennis van de reisleiding.

Aansprakelijkheid Twentse Caravan Club  <--------> deelnemers.


Artikel 5.

Iedere deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hande­len en kan de Twentse Caravan Club nimmer aansprakelijk stellen voor de gevolgen van onjuistheden of voor schade, die ontstaat door het opvolgen van door reisleiding / reiscommissie gegeven aanwijzingen.

Onvoorziene zaken.

Artikel 6.
In alle gevallen, waarin dit reisreglement niet voorziet neemt de reislei­ding de nodige beslissingen/maatregelen.
De reisleiding informeert de reiscommissie daarna zo spoedig mogelijk en maakt van een en ander in haar verslag melding (aanleiding - beslis­sing - resultaat).